60 RPM/ Merav Svirsky |שישה סיבובים לדקה- מרב סבירסקי

Please scroll down for English שישה סיבובים לדקה- מרב סבירסקי באופן המתומצת ביותר אפשר להגדיר “חיים” כנושא תערוכתה של מרב סבירסקי – שישה סיבובים לדקה. חיים במובן הבסיסי של תנועה והשתנות תמידית כניגוד לדומם ולמת. בנזילות, בפתיחות, בקצביות במחזוריות ובחזרתיות וגם בחשש ובמלנכוליה ובעיקר באי הוודאות לגבי מסגרת זמן הפעולה שנותר, שאפשרי , סבירסקי מצליחה […]

Accessibility