Ira Eduardovna On foreign made soles| אירה אדוארדובנה על סוליות זרות

 אי-אפשר שלא להתפעל מהאפקטיביות הרגשית של “סוליות זרות”. אירה אדוארדובנה משתמשת בנוסחאות סיפוריות וחזותיות מוכרות מאד אך מצליחה לזקק מהן את הלוז, את מה שהפך אותן מלכתחילה לתבניות אמנות.  הרגע בו היא עוסקת הוא רגע השיבה של מי שעזבה את ביתה ומבקשת לחזור ולהביט בו.  הבחירה ברגע זה מורכבת מאחר ששיבה היא מצב המשליך על […]

Accessibility